نشست با معاونین

اولين دور از نشستهاي صميمانه و تبادل نظر مديريت بازرسي ، ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات با معاونين محترم دانشگاه برگزار شد .

در اين دوره از نشست ها ، معاونت هاي محترم دانشگاه نظرات و ديدگاههاي خود را جهت انجام سريع تر و دقيق تر وظايف و مأموريت هاي مرتبط مطرح کردند و از نزديک در جريان مأموريت هاي مختلف مديريت بازرسي قرار گرفتند .

اهم موارد مطرح شده به شرح ذيل مي باشد : 1- پرهيز از مکاتبات بي مورد  2-اهميت وجود ديدگاه اصلاحي و تشويقي  3- اصلاح فرايند  4-اهميت جايگاه هاي بازرسي و نظارتي دانشگاه و لزوم ارتقاء و بروز رساني فرايندهاي مرتبط  5- اهميت اجراي برنامه ها بر اساس شاخص ها   6- نقش و جايگاه ويژه رابطين معاونين در انجام سريع تر و بهتر مأموريت هاي محوله   7- تداوم نشست ها و جلسات مشابه

ضمناً يک جلد کتاب فرهنگي آموزشي تقديم معاونين محترم دانشگاه گرديد