نشست با دانشکده ها

اولين دور از نشستهاي صميمانه و تبادل نظر مديريت بازرسي ، ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات با رؤساي محترم دانشکده ها برگزار شد .

در اين دوره از نشست ها ، رؤساي محترم دانشکده ها نظرات و ديدگاههاي خود را جهت انجام سريع تر و دقيق تر وظايف و مأموريت هاي مرتبط مطرح کردند و از نزديک در جريان مأموريت هاي مختلف مديريت بازرسي قرار گرفتند .

اهم موارد مطرح شده به شرح ذيل مي باشد : 1- پرهيز از مکاتبات بي مورد  2-اهميت وجود ديدگاه اصلاحي و تشويقي  3-اهميت جايگاه هاي بازرسي و نظارتي دانشگاه و لزوم ارتقاء و بروز رساني فرايندهاي مرتبط4- اهميت تعيين اهداف و استراتژي ها و تنظيم برنامه بر اساس آنها 5- نقش و جايگاه ويژه رابطين دانشکده ها در انجام سريع تر و بهتر مأموريت هاي محوله   6- تداوم نشست ها و جلسات مشابه 7-لزوم استفاده از فضاي مناسب تعامل و همکاري موجود 8– لزوم توجه به علل و زيرساختهاي مورد نياز جهت استفاده بهينه از منابع انساني  9- تبيين نگاه به مديريت بازرسي بعنوان بازوي کمکي و اصلاحي مديران  10-اهميت جايگاه مشاورهاي مديريت بازرسي در تصميم سازيها و تصميم گيري ها 11-لزوم رفع عوامل و احساس تبعيض بعنوان عامل اصلي کاهش انگيزه و خطاهاي انساني  12- تخصصي تر شدن نشست هاي فيمابين و نيز رابطين مجموعه ها  13- پرهيز از موازي کاري و استفاده حداکثري از ظرفيتهاي موجود و تعريف شده  14- ارائه گزارشهاي تحليلي ودوره اي جهت اصلاح فرايندها ، انعکاس نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهديدها .

ضمناً يک جلد کتاب فرهنگي آموزشي تقديم رؤساي محترم دانشکده ها گرديد