نشست با بیمارستان ها

 

اولين دور از نشستهاي صميمانه و تبادل نظر مديريت بازرسي ، ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات با رؤساي محترم بيمارستان ها برگزار شد .

در اين دوره از نشست ها ، رؤساي محترم بيمارستانهاي قائم (عج) ، امام رضا (ع) ، شهيد هاشمي نژاد و دکتر شريعتي نظرات و ديدگاههاي خود را جهت انجام سريع تر و دقيق تر وظايف و مأموريت هاي مرتبط بويژه طرح تحول نظام سلامت مطرح کردند و از نزديک در جريان مأموريت هاي مختلف مديريت بازرسي قرار گرفتند .

اهم موارد مطرح شده به شرح ذيل مي باشد : 1- توجه به ابعاد پرسنلي و بويژه انگيزشي در طرح تحول نظام سلامت 2- تسريع در حل و فصل مسائل HIS   3- پاسخگوئي به هنگام و روشن به سئوالات متداول طرح 4- نشست هاي مشترک بين بيمارستاني براي تبادل تجارب 5- نقش و جايگاه ويژه رابطين در انجام سريع تر و بهتر مأموريت هاي محوله 6- تداوم نشست ها و جلسات مشابه 7- لزوم استفاده از فضاي مناسب تعامل و همکاري موجود 8- اهميت جايگاه هاي بازرسي و نظارتي دانشگاه و لزوم ارتقاء و بروز رساني فرايندهاي مرتبط 9- پرهيز از مکاتبات بي مورد  10-اهميت وجود ديدگاه اصلاحي و تشويقي 11- لزوم رفع عوامل و احساس تبعيض بعنوان عامل اصلي کاهش انگيزه و خطاهاي انساني  12- تخصصي تر شدن نشست هاي فيمابين و نيز رابطين مجموعه ها  13- توجه به تفاوتها و شرايط اختصاصي هر مجموعه در ارزيابي ها ، تهيه گزارش و ... 14- تقويت ديدگاه ارتقاء فرآيندها ، انعکاس نقاط ضعف و قوت ، فرصت و تهديد در برنامه هاي ارزيابي و نظارتي .

ضمناً يک جلد کتاب فرهنگي آموزشي تقديم رؤساي محترم بيمارستان ها گرديد .