نشست با مراکز بهداشت و درمان

اولين دور از نشستهاي صميمانه و تبادل نظر مديريت بازرسي ، ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات با رؤساي محترم مراکز بهداشت شهرستان مشهد برگزار شد .

در اين دوره از نشست ها ، رؤساي محترم مراکز بهداشت 1، 2، 3، 5 و ثامن مشهد  ديدگاهها و مسائل مرتبط با حوزه هاي کاري خود را مطرح و در جريان روند کار و مأموريتهاي بازرسي قرار گرفتند .

اهم موارد مطرح شده به شرح ذيل مي باشد : 1- لزوم تعامل و همکاري بيشتر سطوح مديريتي و پشتيباني       2- لزوم وجود برنامه هاي بلند مدت و استراتژيک در حوزه بهداشت 3- چالش حاشيه نشيني و روند رو به افزايش بيماريهاي غيرواگير 4- پرهيز از مکاتبات غيرضروري 5- حفظ حرمت و شئونات افراد حقيقي و حقوقي در مکاتبات  6- اهميت وجود ديدگاه تشويقي و اصلاحي  7- لزوم حضور و پشتيباني جدي تر ستاد از محيط       8 – اهميت جايگاههاي نظارتي و بازرسي در ارتقاء فرآيندها و خدمات 9- بازخورد مناسب از جايگاههاي نظارتي و بازرسي بصورت دوره اي و موردي 10- لزوم رفع احساس و عوامل ايجاد تبعيض بعنوان عامل مهم کاهش انگيزش پرسنل  11- حجم بالاي مأموريتهاي ابلاغي و گزارشگيري ها 12- لزوم ايجاد انسجام در ابلاغ مأموريتها و نيز نظام گزارشگيري در سطوح مختلف 13- اهميت نشستهاي تخصصي و تبادل تجارب بويژه با مجوعه هاي پشتيباني و ستادي 14- توجه بيشتر براي جذب نيرو به قسمتهاي محيطي به جاي ستادي15- ضرورت وجود برنامه جذب و جابجائي نيروها در سطح شهر مشهد 16- چالش هاي برنامه هاي آموزشي کد دار بويژه برنامه هاي حضوري 17-فضاي فيزيکي نامتناسب ساختماني و نيز مکاني ( ستادهاي مراکز 5 ، 3و ثامن) 18- استقبال از نشستهاي صميمانه و ساده مديران ستادي با مديريت هاي محيطي و اجرايي .

ضمناً يک جلد کتاب فرهنگي آموزشي تقديم رؤساي محترم مراکز بهداشت گرديد .