مسئول واحد هماهنگی و ارتباطات

 مهندس جواد خاکسار

تلفن تماس: 38049446

رایانامه :  khaksarj1[at]mums.ac.ir