مسئول واحد بازرسی

 


 آقای عباس ندافیان

تلفن : 38049406

 رایانامه :  nadafiana1[at]mums.ac.ir

 

شرح وظایف مسئول  واحد بازرسی 

 

  1. مسئوليت تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي از کليه واحدهاي تابعه بصورت دوره اي ، موردي ، محسوس و نامحسوس به جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور
  2. تنظيم گزارشهاي مستند و مستدل از بازرسي ها و ارائه آنها به مديريت
  3. تهيه و تنظيم گزارشهاي دوره اي تحليلي در راستاي ارتقاء فرايندهاي چالش آفرين
  4. توجه به ميزان رضايت مردم از شيوه تعامل و عملکرد مديران و کارکنان و انعکاس آنها به مراجع مربوطه جهت اعمال برنامه هاي تشويقي يا توبيخي
  5. توجه به ميزان رضايت پرسنل از شيوه تعامل و عملکرد مديران و انعکاس آنها به مديران ارشد جهت اعمال برنامه هاي تشويقي ، توبيخي