مدیر

مدیر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دکتر امیر محمد شریف رضویان

تلفن  : 38049191

 رایانامه :  sharifram1[at]mums.ac.ir