به سوي آمبودزمان حرفه‌اي و كارآمد

خانم پانتيت نيتي هانپراپاس، رئيس آمبودزمان تايلند و رئيس انجمن آسيايي آمبودزمان در سخنراني مجمع عمومي نخستين روز سيزدهمين اجلاس انجمن آمبودزمان آسيايي كه در تهران برگزار شد،‌ به تشريح فعاليت‌ها و اقدامات تايلند در زمينه آمبودزماني پرداخت