مشاور برنامه ريزي آكادمي بين المللي مبارزه با فساد

جرج فلورين گرابن واگر، مشاور برنامه ريزي آكادمي بين المللي مبارزه با فساد با تشريح هدف آمبودزمان گفت: سازمان هاي مبارزه با فساد يك هدف مشترك دارند كه اجراي حاكميت خوب و بهبود كيفيت زندگي شهروندان است. به همين خاطر آمبودزمان ها به صورت رسمي وظيفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند.