مسئول واحد ارزیای عملکرد

 

مهندس جواد خاکسار

تلفن تماس: 38049407

 رایانامه : khaksarj1[at]mums.ac.ir

 
  شرح وظایف   
 
  1.    مسئوليت تهيه و ابلاغ برنامه ارزيابي عملكرد دانشگاه و واحدهاي تابعه
  2.   نظارت بر اجراي برنامه ها در راستاي ارزيابي عملکرد
  3. تهيه گزارشهاي دوره اي و موردي از اجراي مناسب برنامه ها ، تحليل وضعيت و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت انعکاس به رياست محترم دانشگاه و مديران مربوطه
  4. همکاري در تهيه و تدوين برنامه ها در سطوح مختلف دانشگاه
  5. همکاري در تهيه و تدوين شاخص هاي ارزيابي عملکرد
  6. همکاري با جايگاههاي حقوقي و مرتبط بويژه کميسيون تحول اداري
  7. جمع بندي عملکرد هاي مديريتي و مديران در دوره هاي زماني مناسب جهت اصلاح فرايندها و ارتقاء برنامه ها
  8. همکاري در ارزشيابي منظم و سالانه پرسنل