مسئول واحد پاسخگویی به شکایت

 دکتر حسین پناهی 

تلفن تماس: 38049404

رایانامه : panahih1[at]mums.ac.ir

شرح وظایف 
 
  1. مسئوليت بررسي و ارجاع کليه شکايات ، نظرات و پيشنهادات دريافتي از مراجع ذيصلاح ، افراد حقيقي و حقوقي با ديدگاه حل مسئله و افزايش رضايت
  2. جمع بندي و گزارش علل بروز شکايات در مقاطع زماني مختلف و تجزيه و تحليل آنها جهت ارائه گزارش به رياست محترم دانشگاه در جهت ارتقاء فرايندها و افزايش رضايتمندي
  3. مسئوليت پاسخگوئي مناسب و بهنگام به شکايات ، نظرات و پيشنهادات ارائه شده از مراجع ذيصلاح ، افراد حقيقي و حقوقي با ديدگاه حل مسئله و افزايش رضايت
  4. ايجاد بانک اطلاعات آماري مناسب از جايگاهها و افراد مورد شکايت و شاکيان در راستاي اصلاح و ارتقاء فرايندهاي رسيدگي و پاسخگوئي مناسب به شکايات و اصلاح ساختارها و ...