مشاوره وراهنمایی

قابل توجه مراجعین محترم به مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات دانشگاه

برادر و خواهر گرامی :

لطفا در جهت تحقق مدیریت پاسخگویی به شکایات و درخواستها قبل از نوشتن هرگونه نامه ای و یا مراجعه به اداره مربوطه  قسمت مشاوره و راهنمایی آن اداره  را مطالعه  و به آن عمل نمایید.


مشاوره وراهنمایی بازرسی 

 


مشاوره وراهنمایی عملکرد 

متن شما....

مشاوره وراهنمایی پاسخگویی به شکایات