مسئول واحد دبیر خانه

سرکار خانم معصومه محروقی

تلفن تماس: 38049191

رایانامه : mahroghim2[at]mums.ac.ir

شرح وظایف 

1- پیگیری  امور مربوط به شبکه سامد

2- رسیدگی به کارتابل دبیرخانه بازرسی

3- ثبت نامه های وارده (داخلی و خارجی ) ، اسکن و ارجاع ( با اخذ نظر مسئول دفتر یا کارشناس مرتبط )

4- پاسخگوئی تلفنهای ارباب رجوع در خصوص پیگیری نامه های سامد و اتوماسیون

5-پیگیری ویژه نامه ها و ارجاعات ریاست محترم دانشگاه ، سازمان بازرسی کل کشور ،دفتر بازرسی وزارت بهداشت و دفتر بازرسی  استانداری تا حصول نتیجه و پاسخ

6- سایر امور محوله